پاورپوئینت”بازاریابی و فروش در شرایط بحرانی و استراتژی هایی که مدیران هوشمند از آن ها بهره می برند

نویسنده : admin 2018/07/27 تعداد نظرات : ۰

رﮐﻮد وﺿﻌﯿﺘﯽ در اﻗﺘﺼﺎد اﺳﺖ ﮐﻪ در آن ﺗﻘﺎﺿﺎ ﺑﺮای ﮐﺎﻻ و ﺧﺪﻣﺎت ، ﮐﺎﻫﺶ ﭘﯿﺪا ﻣﯽ ﮐﻨﺪ .ﭼﻨﺎن ﭼﻪ رﮐﻮد ﻋﻤﻖ ﭘﯿﺪا ﮐﻨﺪ ﻣﻮﺟﺐ اﻓﺰاﯾﺶ ﺗﻌﺪاد ورﺷﮑﺴﺘﮕﯽ ﻫﺎ و ﺑﯿﮑﺎری ﺧﻮاﻫﺪ ﺷﺪ. وﻗﺘﯽ اﻗﺘﺼﺎد ﮐﺸﻮری دوران رﮐﻮد را ﺳﭙﺮی ﮐﻨﺪ، ﮐﺴﺐ و ﮐﺎرﻫﺎ ﻧﺎﭼﺎر ﺑﻪ ﮐﺎﻫﺶ ﻫﺰﯾﻨﻪ ﻫﺎی ﺧﻮد ﻫﺴﺘﻨﺪ . ﻣﻌﻤﻮﻻ ﺑﻪ ﻣﺤﺾ اﯾﻨﮑﻪ ﺻﺤﺒﺖ از ﮐﺎﻫﺶ ﺑﻮدﺟﻪ و ﻫﺰﯾﻨﻪ ﻣﯽ ﺷﻮد ﻧﺨﺴﺘﯿﻦ ﺟﺎﯾﯽ ﮐﻪ ﻣﺪﯾﺮان دﺳﺖ ﻣﯽ ﮔﺬارﻧﺪ ﺑﺨﺶ ﺑﺎزارﯾﺎﺑﯽ و ﺗﺒﻠﯿﻐﺎت اﺳﺖ و ﻣﯽ ﮔﻮﯾﻨﺪ ﺑﺎﯾﺪ ﻫﺰﯾﻨﻪ ﻫﺎی ﺑﺎزارﯾﺎﺑﯽ ﮐﺎﻫﺶ ﯾﺎﺑﺪ؛ اﻣﺎ آﯾﺎ ﮐﺎﻫﺶ ﻫﺰﯾﻨﻪ ﻫﺎی ﺑﺎزارﯾﺎﺑﯽ و ﺗﺒﻠﯿﻐﺎت راﻫﮑﺎر ﻣﻨﺎﺳﺒﯽ ﺑﺮای دوران رﮐﻮد اﺳﺖ؟ﺑﯿﺸﺘﺮ ﺷﺮﮐﺖ ﻫﺎی ﻣﻮﻓﻖ در دوران رﮐﻮد ﺷﺮﮐﺖ ﻫﺎﯾﯽ ﻫﺴﺘﻨﺪ ﮐﻪ ﻧﻪ ﺗﻨﻬﺎ از ﻫﺰﯾﻨﻪ ﻫﺎی ﺑﺎزارﯾﺎﺑﯽ ﺧﻮد ﻧﻤﯽ ﮐﺎﻫﻨﺪ ﺑﻠﮑﻪ ﺑﺎ ﺑﻪ ﮐﺎر ﺑﺮدن ﺷﯿﻮه ﻫﺎی ﻫﻮﺷﻤﻨﺪاﻧﻪ در ﺑﺎزارﯾﺎﺑﯽ ، ﺧﻮد را ﺑﺎ رﻓﺘﺎر ﺟﺪﯾﺪ ﻣﺼﺮف ﮐﻨﻨﺪﮔﺎن وﻓﻖ ﻣﯽ دﻫﻨﺪ .
بازاریابی و فروش در شرایط رکود فرآیند استراتژیکی است که درآن مدیران توانمند و هوشیار از استراتژی های اقتضایی که سازگاری زیادی با محیط بحرانی دارد، استفاده می نمایندو با این رویکرداستفاده از شرایط محیط و توان مشتریان وفادرازاین شرایط با موفقیت عبور می کنند.

۱-) ﺗﻌﺮﯾﻒ رﮐﻮد اﻗﺘﺼﺎدی Recession economic)
۲-ﺑﺎزارﯾﺎﺑﯽ در ﺑﺤﺮان اﻗﺘﺼﺎدی
۳-اﺷﺘﺒﺎﻫﺎت راﯾﺞ در زﻣﺎن رﮐﻮد اﻗﺘﺼﺎدی
۴-اﺻﻮل و راه ﻫﺎی ﮐﺎﻫﺶ ﻫﺰﯾﻨﻪ ﻫﺎی ﺑﺎزارﯾﺎﺑﯽ
۵-رﻓﺘﺎر ﻣﺼﺮف ﮐﻨﻨﺪﮔﺎن در زﻣﺎن رﮐﻮد
۶-ﺷﻨﺎﺧﺖ ﻓﺮﺻﺖ ﻫﺎی ﺟﺪﯾﺪ ﺑﺎزار در دوران رﮐﻮد
۷-مهم ترین ویژگی بکارگیری استراتژی درزمان رکود
۸-ﻣﺤﺼﻮﻻت ﺑﺮﻧﺪه و ﺑﺎزﻧﺪه در رﮐﻮد
۹- ( slam on the brake) ﮔﺮوه ﺑﺎ واﮐﻨﺶ ﺷﺪﯾﺪ
۱۰-(pained but patient گروه آسیب دیده اماصبور(
۱۱-۸ روش بازاریابی در شرایط بحران مالی
۱۲-روان شناسی شناخت مشتریان جدیددرزمان بحران
۱۳-مشتریان وفادار؛اصلی ترین و پایدارترین منبع رشدجریان نقدینگی سازمان
۱۴- (comfortably well of ) ﮔﺮوه ﺑﺎ ﺛﺮوت ﺑﺎﻻﺗﺮ از ﻣﺘﻮﺳﻂ
۱۵- (live for today)گروه بی توجه به رکود
۱۶-اﻗﺪام ﻫﺎی ﻣﻮﺛﺮ در زﻣﺎن رﮐﻮد و ﺑﺤﺮان اﻗﺘﺼﺎدی
۱۷-ﻣﺘﻨﻮع ﮐﺮدن ﻣﻨﺎﺑﻊ درآﻣﺪی
۱۸-اﻧﺠﺎم ﺳﺮﻣﺎﯾﻪ ﮔﺬاری در زﻣﺎن ﻫﺎی ﻣﻨﺎﺳﺐ
۱۹-اﺧﺘﺼﺎص ﺑﻮدﺟﻪ اﺿﻄﺮاری
۲۰-ﭘﺮداﺧﺖ ﺑﺪﻫﯽ ﻫﺎ
۲۱-ﮐﺎﻫﺶ ﻫﺰﯾﻨﻪ ﻫﺎ


۲۲-راﻫﺒﺮد ﻫﺎی ﻓﺮوﺷﻨﺪﮔﺎن ﺑﺮﺗﺮ ﺟﻬﺖ ﺗﺮﻏﯿﺐ ﻣﺸﺘﺮﯾﺎن ﻣﺤﺘﺎط ﺑﻪ ﺧﺮﯾﺪ و اﻓﺰاﯾﺶ ﻓﺮوش در زﻣﺎن رﮐﻮد اﻗﺘﺼﺎدی :
۲۳-اﺳﺘﻔﺎده از راﻫﺒﺮدﻫﺎی ﭼﻬﺎرﮔﺎﻧﻪ ﻣﻮر
۲۴-اﺳﺘﻔﺎده از راﻫﺒﺮدﻫﺎی ﭼﻬﺎرﮔﺎﻧﻪ ﻣﻮر-ﺣﻔﻆ و ﻧﮕﻬﺪاری ﻣﺸﺘﺮﯾﺎن ﻓﻌﻠﯽ
۲۵-اﺳﺘﻔﺎده از راﻫﺒﺮدﻫﺎی ﭼﻬﺎرﮔﺎﻧﻪ ﻣﻮر-ﻓﺮوش ﺟﺪﯾﺪ
۲۶-اﺳﺘﻔﺎده از راﻫﺒﺮدﻫﺎی ﭼﻬﺎرﮔﺎﻧﻪ ﻣﻮر-ﺑﻬﺒﻮد رواﺑﻂ اوﻟﯿﻪ
۲۷- اﺳﺘﻔﺎده از راﻫﺒﺮدﻫﺎی ﭼﻬﺎرﮔﺎﻧﻪ ﻣﻮر-ﺗﻮﺳﻌﻪ رواﺑﻂ ﻣﻮﺟﻮد
۲۸-سه روش توسعه روابط موجود
۲۹- ﺗﺸﺨﯿﺺ اﺳﺘﺮاﺗﮋی ﺻﺤﯿﺢ در زﻣﺎن ﺑﺤﺮان اﻗﺘﺼﺎدی
۳۰-۲۰ راهبرد افزایش فروش در شرایط رکود و بازار دشوار
۳۱-افزایش فروش در شرایط رکود و بازار دشوار
۳۲- مواردی که فعالیت فروشندگان را در شرایط رکود سخت تر می کند
۳۳-طبقه بندی بحران از دیدگاه پارسونز
۳۴-استراتژیهای بازاریابی:
۳۵-توصیه های دهگانه بازاریابی در بحران
۳۶– استراتژی هدف گذاری مجدد( بازار هدف جدید)
۳۷– استراتژی سرمایه گذاری در نوآوری ومحصولات نوآورانه
۳۸-استراتژی پشتیبانی از شناسه ها (برند)
۳۹-مدیرت موانع وچالشها
۴۰-مدیریت عوامل تولید در شرایط بحران
۴۱-واکنش شرکت ها به رکود اقتصادی
۴۲- بازاریابی در شرایط رکود
۴۳-شرایط محیطی فعلی: فرصت یا تهدید
۴۴-در ایــن رفتارهایی که در جــو روانــی کــه حاکــم بر شرکت ها، می توان یک یــا تعدادی از آن ها را مشاهده کرد:
۴۵-سه گروه شرکتها درشرایط بحرانی
۴۶-گروه اول. شرکت هایی که از این شرایط بیش ترین لطمه را دیده یا خواهند دید
۴۷-نقش واحدبازاریابی درشرایط بحرانی
۴۸-راهکارهای مورد استفاده برای شرکت های گروه اول
۴۹-گروه دوم. شرکت هایی که از این شرایط بیش ترین ســود را حاصــل می کنند
۵۰-عمده دلایلی که این فضا برای شرکت های گروه دوم مناسب است
۵۱-مشخصات شرکت های گروه دوم
۵۲-چالش پیش روی شرکت های گروه دوم درفضای بحرانی
۵۳-اشتباهاتی شرکت های گروه دوم


۰۰۰۰
۱۰۲-گروه سوم. اکثریت شــرکت ها در این گروه قرار دارند. این شرکت ها در فضاهای شبه رقابتی فعالیت کرده انــد و در صورت دقــت به فرصت ها و اصــلاح نقاط ضعف خــود می توانند در این شــرایط رشد کنند مســتقل در بازار ادامه دهند
۱۰۳- فرصت های موجود در فضای بحرانی برای شرکت های گروه سوم
۱۰۴-۴ روش برای افزایش فروش در زمان رکود با استفاده از سی آر ام
۱۰۵-مشتریان بالقوه مناسب را جذب کنید
۱۰۶-با ارزش ترین مشتریان خود را شناسایی کنید
۱۰۷-مشتریان را تغذیه کنید.
۱۰۸-به طور پیوسته فرایندهای بازاریابی خود را بهبود ببخشید
۱۰۹- اقداماتی که شرکت ها باید در شرایط سخت و بحرانی انجام دهند

دانلودوخرید۱۰۰۰۰تومان

ارسال نظر