قانون تجارب گذشته و نقش روانشناسی در طراحی استراتژی