راهکارهای جدید برای  فروش فست فودهای فعال در یک فود کورت