در یک پروژه شهر هوشمند جهانی ابتکارات بسیار زیادی وجود دارد