در مورد عادت‌های مشتریان خود تأمل بیشتری داشته باشید