تکنولوژی مسافرت را با محیط زیست سازگارتر و اتلاف وقت را کمتر کرده است.