تکنولوژی به ما کمک می‌کند تا از موانع زبان پیش بیفتیم.