ارتباط شهر هوشمند به شش مولفه متفاوت و تاثیر آنها بر شهر هوشمند