کتاب”تفکر استراتژیک،کلید طلایی مدیران برای گشودن جعبه اسرارآمیزموفقیت شرکت ها و کشورها”

نویسنده : admin 2019/06/07 تعداد نظرات : ۰

تفکر استراتژیک،کلید طلایی مدیران برای گشودن جعبه اسرارآمیزموفقیت شرکت ها و کشورها

«بررسی موفقیت  کشورهاوشرکت های موفق در استفاده کاربردی از فرآیندتفکراستراتژیک»

    تهیه و تنظیم:

محرم غفاری

خردادماه۱۳۹۸

پیش گفتار

مدیران امروزی برای دستیابی به موفقیت در عصر استراتژی که در اذهان آن ها به جعبه اسرار آمیز شهرت یافته؛دست به هراقدامی می زنند.زیرا که حیلت وممات سازمان آن ها به این کلید طلایی وابسته است.کلیدی که با گشودندرجعبه اسرارآمیزموفقیت ،می تواند بقا و دوام وپایداری سازمان ها را رقم بزند.دلیل این امر که مدیران به موفقیت به عنوان کلید طلایی جعبه اسرار می نگرند،این است که موفقیت برای مدیران امروزی به مثابه همان جعبه اسرارآمیز با راههای تاریک و پرپیچ وخم با زوایا و گوشه های پنهان واسرارآمیز است.گوشه هایی که برای اکثرمدیران کسب وکارها ناپیداست،مگرآن هایی که با استفاده استراتژیک از فرصت ها بتوانندراه خویش را ازمسیرتودرتوورمزآلود بازارهای فعلی بیابند.

بازارهای امروز برای کشورها و شرکت ها حکم جزیره ظلمانی اسکندر مقدونی راپیدا می کند که به لشکریانش گفته بود«هرکس از این سنگ ها بردار پشیمان خواهد شد وکسی که برندارد،پیشمان تر»ولشکریان زمانی به رازگفته اسکندرمقدونی پی بردند که از جزیره خارج شده بودند.

درنگاه مدیران تیزبین ،فرصت های بازارامروزی همان سنگ های جزیره ظلمانی هستندزیرا که دریافت و استفاده بموقع از فرصت ها می تواندبقای پایدارشرکت ها و کشورها را رقم بزندو نگاه ویژه به فرصت ها منجربه ایجادمزیت رقابتی استراتژیک شرکت ها خواهد بود.« فرصت، عبارت است از منفعتی که عناصر تحقق آن به صورت ناقص فراهم شده باشد.» فرصت، به صورت بالقوه برای همه وجود دارد اما زمانی به فعل در می‌آید که عنصر (یا عناصر) پنهان به عناصر موجود اضافه شوند. درک فرصت‌ها، از پی‌بردن به منافع نهفته در آنها آغاز می‌شود و سپس با تشخیص قواعد حاکم بر آن تکامل می‌یابد.

زیراکه « شما چه صاحب یک کسب و کار کوچک و چه کارآفرین و یا مدیر ارشد یکی از ۵۰۰ شرکت بزرگ آمریکایی باشید، تفکر استراتژیک یک مهارت بسیار مهم محسوب می شود هرچند که تغییر شیوه تفکر کار بسیار دشواری به نظر  برسد.»

درنوشتارپیش رو؛ضمن استفاده از نظرات ارزشمند اساتید مدیریت استراتژیک و تفکر استراتژیک،به موردکاوی هایی از شرکت ها و کشورهای موفقی پرداخته شده که با استفاده از تفکر استراتژیک توانسته اند به موفقیت های شایسته ای دست یابند و امید که مورد استفاده پژوهشگران،دانشجویان و صاحبان کسب وکارها قرارگیرد

فهرست

تفکر استراتژیک یا راهبردی چیست…………….. ……………………………………………………………………………۶

۱۰ویژگی تفکراستراتژیک مدیران موفق………………………………………………………………………………………۹

تفکراستراتژیک ،مهارت نرم کلیدی برای رهبران کسب وکار………………………………………………………..۱۰

تفکر استراتژیک چیست وچرا باید از آن بدانیم……………………………………………………………………………۱۴

تفکر استراتژیک چیست و چه تفاوتی با دیگرسبکها دارد………………………………………………………………۲۰

تفکر استراتژیک چیست ؟وچه نکاتی را باید برای تفکر استراتژیک بدانیم………………………………………. ۲۶

تفکر استراتژیک چیست؟تعریف تفکر استراتژیک ،ویژیگی های تفکر استراتژیک……………………………۳۵

تفکر استراتژیک چیست وچه کاربردی دارد……………………………………………………………………………….۴۳

تفکراستراتژیک و۱۰مورداز موانع تفکر استراتژِیک……………………………………………………………………..۴۸

۵گام مهم تفکر استراتژیک…………………………………………………………………………………………………….۵۴

۱۰ویژگی تفکر استراتژیک مدیران موفق…………………………………………………………………………………..۵۷

۵ درس استراتژی از چین که شرکت ها باید بیاموزند…………………………………………………………………..۵۹

درس هایی از ماهاتیرمحمد،نابغه اقتصاد اسلامی ………………………………………………………………………..۶۵

۶خدمتگذارصادق تفکر استراتژِیک………………………………………………………………………………………..۷۱

درس هایی که می توان ازتفکر خلاق داوینچی آموخت…………………………………………………………….۷۷

موج کره ای:خیزش اقتصادفرهنگی وفرهنگ عام کره جنوبی……………………………………………………۸۱

مگاترند(ابرروندها)سیمای داغ دنیا درآینده……………………………………………………………………………۹۹

رویکردهای نوین به مدیریت استراتژیک ……………………………………………………………………………۱۰۹

چرابرخی مدیران نمی توانندارتباط میان مشارکت خودواهداف آینده سازمان را پیداکنند ……………۱۱۳

تفکر استراتژیک درمحیط های رقابتی……………………………………………………………………………….۱۲۰

تفکر استراتژیک ،کارکرد های چالشی……………………………………………………………………………..۱۶۷

راههای تقویت تفکراستراتژیک درمیان سرپرستان فروش………………………………………………………..۱۸۳

داستان برندتویوتا؛ارزشمندترین خودروسازی جهان بالاتر ازبنزو بی ام و………………………………….۱۹۱

توصیه مهم ماهاتیرمحمدبه مردم ایران………………………………………………………………………………..۲۱۲

توصیه تفکراستراتژیک،قابلیت اصلی………………………………………………………………………………..۲۲۲

نتیجه گیری…………………………………………………………………………………………………………………۲۴۲

منابع و مآخذ………………………………………………………………………………………………………………۲۴۶

 

دانلودوخرید۲۲۰۰۰تومان

 

 

ارسال نظر